ΣΕΑΥΑ: Χορήγηση ειδικής άδειας λόγω αιμοπεταλεοαφαίρεσης

ΠΡΟΣ:  1. Τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο

                   κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ   (Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
         2. Την Επιτελάρχη Αντιστράτηγο κ. Ζαχαρούλα ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ (Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
         3. Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων
κ. Αρχηγέ,
Μετά από σχετικό ερώτημα της Δ/νσης Τεχνικών / Α.Ε.Α. ( β΄ σχετική) και γνωμοδότηση της Δ/νσης Υγειονομικού/ Α.Ε.Α. ( γ΄ σχετική ) είχε εκδοθεί η α΄ σχετική σύμφωνα με την οποία οι εθελοντές δότες αιμοπεταλίων δικαιούνται ειδική άδεια όμοια με αυτήν των εθελοντών αίματος.
Πλην όμως το παραπάνω σχετικό έγγραφο  δεν κοινοποιήθηκε σε όλες τις υπηρεσίες της Χώρας και δεδομένο ότι δεν προβλέπεται  ειδική άδεια λόγω   αιμοπεταλεοαφαίρεσης στο Π.Δ. 584/1985 επικρατεί σύγχυση με αποτέλεσμα κάποιοι Διοικητές Υπηρεσιών να αρνούνται να χορηγήσουν την παραπάνω άδεια.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ώστε να εκδοθεί νέα διευκρινιστική διαταγή σας.
Επίσης φρονούμε ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 39 του Π.Δ. 584/1985 όπως  αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 16 του Π.Δ. 16/1995 και να  προστεθεί στο τέλους του άρθρου 39 η φράση “Σημειώνεται ότι η ίδια ως άνω άδεια χορηγείται και στην περίπτωση λήψης αιμοπεταλίων και μυελού των οστών.”
Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η εναρμόνιση του υπό κατάρτιση νέου Π.Δ. με τον ισχύοντα δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

      Ο Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ Δημήτριος               ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Γεώργιος