Από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 71χρονου για απάτη κατ’ εξακολούθηση

Ï Õðïõñãüò Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç, ×ñÞóôïò ÐáðïõôóÞò, ðáñåõñßóêåôáé óôá åãêáßíéá ôçò íÝáò Õðçñåóßáò ÏéêïíïìéêÞò Áóôõíïìßáò êáé Äßùîçò Çëåêôñïíéêïý ÅãêëÞìáôïò, óôï Áóôõíïìéêü ÌÝãáñï Áèçíþí, ÄåõôÝñá 1 Áõãïýóôïõ 2011. (EUROKINISSI // ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ)

Από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 71χρονου για απάτη κατ’ εξακολούθηση…

Ειδικότερα στο πλαίσιο έρευνας που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ο 71χρονος, με σκοπό να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος, απέκρυψε το θάνατο της συζύγου του, η οποία ήταν δικαιούχος επιδόματος παραπληγίας.

Όπως προέκυψε ο 71χρονος λάμβανε το επίδομα από το 2014 μέχρι και τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ το συνολικό ποσό που προσπορίσθηκε, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι τα χρήματα καταθέτονταν σε κοινό τους λογαριασμό ανέρχεται 29.796,70 ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης.

Εδώ σχολιάζεις εσύ!

υπάρχουν...

banner